coperta conferinta sesiunea stiintifica 2019      În cadrul Sesiunii științifice ”Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice” au fost prezentate rapoarte științifice ale cercetătorilor naționali, precum și celor din străinătate (România, Ucraina, Belarus) care, în mare parte, vizează domeniul social, provocările demografice, calitatea vieții și capitalul uman. Temele abordate au creat un interes sporit în cadrul panelului de discuții și au generat recomandări în vederea îmbunătățirii spectrului de politici îndreptate spre segmentul socioeconomic, sănătății populației, dar și cel demografic. Totodată, în cadrul conferinței, au fost trasate unele concluzii privind activitatea științifică din domeniul populației.
 
Read more...

coperte tinerii neet logouri intrun rand 

Accesul tinerilor la educație și ocupare constituie o prioritate și o problemă de mare actualitate pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că în continuare există anumite dificultăți ce țin de integrarea tinerilor în sistemul educațional și pe piața forței de muncă, provocând valorificarea scăzută a potențialului uman al tinerilor.

Excluziunea educațională și ocupațională a tinerilor este legată cu un șir de probleme și riscuri, precum și unele consecințe negative pe termen lung: reproducerea culturală a sărăciei, comportament deviant, probleme de sănătate, infantilism social etc. Actualitatea problemei este determinată și de faptul că această stare de izolare de domeniul educației și de sfera de ocupare poate depăși perioada de tinerețe și poate fi transferată pentru vârsta mijlocie și chiar vârstele mai mari, astfel, fiind inițial tinerii NEET această categorie de populație va persista în continuarea ca subgrup marginalizat în totalul populației în vârsta aptă de muncă, iar ulterior și în cadrul populației vârstnice social vulnerabile.

Coperta sesiunea conferinta 2018       În cadrul sesiunii științifice ”Transformări demografice și priorități de politici” a Conferinței științifico-practică ”Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate” cercetători din mai multe țări și-au împărtășit experiența cu privire la studierea principalelor procese demografice, evidențierea tendințelor demografice generale și specifice, implementarea recomandărilor științifice în documente de politici etc. O atenție deosebită a fost acordată parametrilor calitativi ai populației, în special nivelului de educație, stării de sănătate prin prisma conceptelor de îmbătrânire activă și învățare pe parcursul vieții.

Probleme-cheie in integrarea tinerilor in campul muncii

Studiul sociologic ”Probleme-cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, a urmărit scopul de a identifica problemele cu care se confruntă tinerii în integrarea lor pe piaţa forţei de muncă și elaborarea recomandărilor practice ce țin de facilitarea procesului de tranziție de la școală la muncă, pentru creșterea ratei de angajare a tinerilor în câmpul muncii.

Cercetarea vine cu un șir de răspunsuri la întrebările cheie: care sunt așteptările tinerilor cu privire la locul de muncă; ce îi poate motiva sau descuraja; ce vor angajatorii de la tineri și care sunt condițiile de angajare la primul loc de muncă; cum pot fi traseele de acces pentru tineri la locurile de muncă mai bine structurate și îmbunătățite; cum pot fi încurajați mai mulți angajatori să angajeze tineri şi ce măsuri trebuie de întreprins pentru a facilita tranziția de la școală la muncă. Rezultatele cercetării demonstrează că integrarea tinerilor în câmpul muncii este un proces complex datorită specificului etapelor componente şi formelor pe care le impune, precum și situației pe piața muncii autohtonă.

Alegerea profesiei si aspiratiile tinerilor 

Studiul sociologic "Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica Moldova" a avut drept scop evidențierea motivațiilor și percepțiilor studenților cu privire la alegerea profesiei și studii superioare, precum și elaborarea unor recomandări practice ce țin de perfecționarea procesului de orientare profesională și pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior.

coperta conf demogr 2017

Rapoartele științifice prezentate în cadrul conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția anului 2017, au cuprins o tematică largă cu privire la unele particularități în dinamica principalelor procese demografice din mai multe țări, Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina și Belarus. Transformări demografice, tranziția fertilității, dinamica sănătății populației, îmbătrânirea demografică, precum și impactul acestora asupra domeniilor economic și social și-au găsit reflectare în această culegere.

 

coperta conf 2016 2

Îmbătrânirea demografică accentuată, fertilitatea scăzută, indicatorii nefavorabili ai sănătății populației și emigrația în masă a populației tinere duc la scăderea continuă a efectivului populației și deteriorarea structurii pe vârste, astfel modificând imaginea demografică a țării. După cum arată prognozele demografice ale instituțiilor internaționale și naționale, în deceniile viitoare declinul va continua. Sporul natural și migrațional negativ poate determina reducerea numărului populației Republicii Moldova cu circa 40% către anul 2050.

Subcategories

Яндекс.Метрика