Tipărire 
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

În prezent, creșterea populației mondiale este o problemă globală având repercusiuni multiple asupra tuturor domeniilor vieții umane: securitatea alimentară, mediul ambiant, ocrotirea sănătății, distribuirea forței de muncă, migrația etc.

Regiunea europeană cunoaște o transformare demografică profundă, tranziția de la creșterea efectivului populației la îmbătrânirea acestuia constituind o provocare principală pentru politici economice și sociale. Totodată, consolidarea capitalului uman prin creșterea nivelului de educație și ameliorarea sănătății constituie un factor important ce poate diminua impactul negativ al îmbătrânirii demografice.
Două fenomene, scăderea semnificativă a fertilității și migrația, au provocat scăderea efectivului populației și modificarea structurii pe vârste a acesteia, îmbătrânirea rapidă constituind cea mai îngrijorătoare fațetă a acestui proces. În acest context, politicile sociale în regiune urmează să fie cât mai comprehensive, integrate și cuprinzătoare, bazate pe respectarea drepturilor umane, promovarea principiilor egalității de gen, asigurarea participării depline în viața socială pentru toate vârstele, respectarea intereselor familiilor și indivizilor.
Este cunoscut că în deceniile viitoare îmbătrânirea demografică a populației va avea o expansiune rapidă. În prezent, putem constata că țările cu populația mai bine educată și mai sănătoasă rezolvă cu succes problemele ce țin de creșterea vârstei de pensionare, prelungirea perioadei de încadrare în câmpul muncii, astfel diminuând presiunea asupra sistemelor de pensionare.
Alt fenomen cu impact important asupra evoluției populației prezintă intensificarea proceselor migraționale. Cel mai mult au avut de suferit țările din Europa centrală și de est care, în ultimele decenii, au cunoscut un reflux migrațional imens, ceea ce a avut un impact negativ asupra sustenabilității procesului de dezvoltare socioeconomică, productivității muncii, îmbătrânirii populației, relațiilor familiale, în pofida creșterii continue a remitențelor. Populația tânără, bine educată, părăsește țara de origine, lipsind-o de potențialul economic și reproductiv. Restituirea capitalului uman este un obiectiv foarte dificil, chiar irealizabil.
Una din problemele demografice importante prezintă fertilitatea scăzută, ca rezultat al modificării comportamentului reproductiv al populației, orientărilor atitudinal-valorice față de familie, căsătorie și copii. Totodată, multe familii nu pot să-și realizeze pe deplin intențiile reproductive din cauza constrângerilor materiale, lipsei locuinței, dificultăților de îmbinare a rolurilor profesionale și parentale, accesibilității scăzute a serviciilor medicale calitative etc. În acest context, crearea condițiilor favorabile pentru nașterea și educarea copiilor prezintă un obiectiv mai important, decât atingerea unui anumit nivel al fertilității. Calitatea potențialului uman devine o prioritate în asigurarea succesului socioeconomic în orice țară.
Învigorarea sănătății populației, reducerea mortalității și creșterea speranței de viață sănătoasă prezintă un obiectiv prioritar, în special pentru țările din Europa
10
centrală și de est. Deși, îmbătrânirea cronologică a populației prezintă specificul societăților moderne, menținerea sănătății fizice a populației este o premisă pentru întinerirea relativă a populației, prelungirea vieții active.
În pofida faptului că în regiune au fost obținute progrese semnificative în ceea ce privește egalitatea șanselor economice și sociale, rămâne de rezolvat un șir de probleme. În continuare copiii, tinerii și persoanele în vârstă prezintă cele mai vulnerabile grupe sociale, fiind supuși riscului înalt al sărăciei și excluderii sociale. Acest fapt indică necesitatea de a concentra atenția statului și societății asupra acestor grupuri, susținerea lor prin diferite măsuri de protecție socială. Investițiilor în capitalul uman, în special în educație și sănătate le revine rolul primordial în asigurarea bunăstării tuturor grupurilor sociale.
Astfel, viitorul social și economic al țărilor europene, în mare măsură, depinde de faptul cum vor fi soluționate problemele ce țin de dezvoltarea populației, de eficiența politicilor sociale menite să contribuie la creșterea calității capitalului uman, productivității muncii, la asigurarea stabilității socioeconomice.
În contextul problemelor enunțate mai sus, scopul principal al Sesiunii științifice ‖Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile sociale‖, organizate în premieră în cadrul Conferinței internaționale ‖Creșterea economică în condițiile globalizării‖, este consolidarea efortului mediului academic în ceea ce privește determinarea problemelor-cheie în evoluția populației și propunerea unor soluții științific argumentate pentru depășirea problemelor demografice.
Alexandru Stratan, dr. hab.,
Director al Institutului Național de Cercetări Economice